do góry

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe

Polityka środowiskowa

Prezes i Najwyższe Kierownictwo Firmy Budownictwa Komunikacyjnego i Przemysłowego Gotowski Sp. z o.o.
deklarujeJesteśmy świadomi oddziaływania na środowisko naturalne, które wynika z prowadzonej przez Firmę Gotowski Sp. z o.o. działalności usługowej w zakresie:

 • projektowania, produkcji konstrukcji stalowych i żelbetowych
 • projektowania, budowy, remontów obiektów mostowych, kubaturowych oraz dróg

Dążymy do optymalizowania tego oddziaływania, uznając je za ważny element strategii funkcjonowania i rozwoju Firmy Gotowski, zapewniając ochronę środowiska oraz kierując się w podejmowanych działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zobowiązujemy się do spełniania wymagań prawnych, do ciągłego doskonalenia oraz do zmniejszania wpływu Spółki i jej produktów na środowisko.

Cele strategiczne:

 • ograniczanie wielkości emisji hałasu
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, materiałami, odpadami i energią.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
 • stymulowanie działań ekologicznych u naszych dostawców
 • preferowanie technologii o minimalnej emisji szkodliwych czynników do otoczenia
 • systematyczne usprawnianie procesu produkcyjnego w celu ciągłego podwyższania jakości i produktywności, optymalizacji wpływu naszej działalności na środowisko oraz racjonalne użytkowanie surowców, materiałów i zasobów naturalnych
 • minimalizowanie zużycia surowców i mediów do poziomu ekonomicznej opłacalności
 • dążenie do zmniejszenia ilości powstających odpadów
 • wprowadzenie rozwiązań organizacyjno-technicznych minimalizujących w przypadku wystąpienia awarii przenikania czynników do środowiska
 • nadzorowanie firm i osób realizujących zadania, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005

Polityka środowiskowa jest upowszechniona wśród naszych pracowników, utrzymywana i udostępniana klientom.


Zobacz dokument...

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe